slunce
mrak mrak mrak mrak mrak mrak

Zvláštní zápis do MŠ

Zápis do MŠ ZVLÁŠTNÍ ZÁPIS

ZVLÁŠTNÍ ZÁPIS

ikona souboruПрийом до дитячого садка, ОСОБЛИВИЙ ПРИЙОМ (2).pdf

Zvláštní zápis do Mateřské školy Hodkovice nad Mohelkou, Podlesí č. 560, okres Liberec, příspěvková organizace

Ředitelka mateřské školy, zřizovaná městem Hodkovice nad Mohelkou vyhlašuje:

Zápis „zvláštní zápis”k předškolnímu vzdělávání do MŠ pro školní rok 2023/2024.

Zápis „zvláštní zápis” do mateřské školy pro děti z Ukrajiny, kterým byla v České republice poskytnuta dočasná ochrana v souvislosti s ozbrojeným konfliktem na Ukrajině pro školní rok 2023/2024:  8. června 2023 od 10.00 do 11.30 hod. NEBUDE s pomocí elektronického předzápisu. Žádosti podávejte přímo do MŠ. „zvláštní zápis“. Bližší informace přidáme během dubna. Zákon Lex Ukrajina školství (č. 67/2022 Sb.) ze dne 21. 3. 2022

Зарахування «спеціальний набір» до дитячого садка для дітей з України, яким надано тимчасовий захист у Чехії у зв’язку зі збройним конфліктом в Україні на 2023/2024 навчальний рік: четвер, 8. 6. 2023 року з 10:00 до 11 :30 Попередній запис. Звертайтеся безпосередньо в дитячий садок. «Особливий запис». Протягом квітня ми додамо більше інформації. Закон Lex Ukraine Education (номер 67/2022 збірники) від 21 березня 2022 року

Zápis do mateřské školy pro děti z Ukrajiny, kterým byla v České republice poskytnuta dočasná ochrana v souvislosti s ozbrojeným konfliktem na Ukrajině, bude probíhat 8. 6. 2023.

Zákon Lex Ukrajina školství (č. 67/2022 Sb.) ze dne 21. 3. 2022

Зарахування до дитячого садка для дітей з України, яким надано тимчасовий захист у Чехії у зв’язку із збройним конфліктом в Україні, відбудеться 8. 6. 2023 року.

Закон Lex Ukraine Education (номер 67/2022 збірники) від 21 березня 2022 року

 

 

Aktuálně: Zákon č. 67/ 2022 Sb., ze dne 17. března 2022 o opatřeních v oblasti školství v souvislosti s ozbrojeným konfliktem na území Ukrajiny vyvolaným invazí vojsk Ruské federace

 • upravuje opatření v oblasti školství, která se vztahují na cizince, kterému byla v České republice poskytnuta dočasná ochrana podle zákona o některých opatřeních v souvislosti s ozbrojeným konfliktem na území Ukrajiny vyvolaným invazí vojsk Ruské federace v návaznosti na prováděcí rozhodnutí Rady (EU) 2022/382 ze dne 4. března 2022, kterým se stanoví, že nastal případ hromadného přílivu vysídlených osob z Ukrajiny ve smyslu článku 5 směrnice 2001/55/ES, a kterým se zavádí jejich dočasná ochrana, (dále jen „cizinec“)
 • ředitel mateřské nebo základní školy, která má stanoven spádový obvod podle § 178 odst. 2 nebo § 179 odst. 3 školského zákona, stanoví místo a dobu dalšího zápisu k předškolnímu nebo k základnímu vzdělávání od školního roku 2023/2024, a to v době od 1. června 2023 do 15. července 2024
 • k tomuto zápisu může podat přihlášku jen cizinec. Cizinec nemůže podat přihlášku k zápisu konanému v termínu podle § 34 odst. 2, nebo § 36 odst. 4 školského zákona.

Vážení rodiče,
Informace k zápisu:

Žádost o přijetí včetně příloh

Povinné předškolní vzdělávání Povinné předškolní vzdělávání ve školním roce 2023/2024 se týká dětí narozených do 31. 8. 2018. Děti, které již docházejí do mateřských škol zapsaných ve školském rejstříku a v této docházce budou ve stejné MŠ pokračovat i po 1. září 2023, absolvovat zápis samozřejmě nemusí.

Zápis „zvláštní zápis”  k předškolnímu vzdělávání do mateřské školy pro školní rok 2023 – 2024

 • fáze VYDÁVÁNÍ ŽÁDOSTÍ 1. 6. 2023 – 8. 6. 2023.

Žádost pro zápis dítěte do mateřské školy je možné získat níže uvedenými způsoby v období vydávání žádostí.

 

A: Elektronické vydání žádosti

Na internetové adrese:  https://www.ms-hodkovice.cz/cs/pro-rodice/zvlastni-zapis-do-ms.html

Žádost si vytisknete, vyplňte, podepište a doneste s přílohami v dny zápisu do MŠ.

V případě, že nemáte přístup k internetu, můžete o pomoc s administrací žádosti požádat mateřskou školu, kde vám rádi poradíme a pomůžeme.

B: Vyzvednutí v mateřské škole

V případě, že nemáte přístup k internetu, můžete o pomoc s administrací žádosti.

V mateřské škole Hodkovice nad Mohelkou dne: 1. 6. 2023 od 10.00 – 11.00 hod. , čas vyzvednutí si dohodne zákonný zástupce s vedením školy telefonicky na tel. 720 041 319 dopředu.

 

 • fáze SBĚR VYPLNĚNÝCH ŽÁDOSTÍ, ZÁPIS 8. 6. 2023 10:00 - 11:30 hod.

Podle § 37 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, je možné žádost o přijetí k předškolnímu vzdělávání doručit následujícími způsoby:

 • do datové schránky školy (i86krfu),

 • emailem: mshodkovice@seznam.cz, nejlépe s uznávaným elektronickým podpisem (v případě zaslání prostým emailem s přílohami kontaktuje zákonný zástupce školu a dohodne bezodkladně termín osobního podepsání podávané žádosti o přijetí),

 • prostřednictvím provozovatele poštovních služeb tj. "klasickou" poštou (Mateřská škola Hodkovice nad Mohelkou, Podlesí č. 560, 463 42),

 • osobní podání: v MŠ 8. 6. 2023 10:00 - 11:30 hod. prosíme, dodržujte předem stanovený čas, který si telefonicky sjednáte.

 

Pokud bude podání učiněno osobním způsobem v místě zápisu, pak je nutné dodržovat pokyny stanovené mateřskou školou a při podání předložit:

 • žádost MŠ Hodkovice nad Mohelkou – podepsanou,

 • originál potvrzení praktického lékaře pro děti a dorost o povinném očkování, netýká se povinného předškolního vzdělávání,

 • originál rodný list dítěte,

 • občanský průkaz zákonného zástupce.

 • Popř. další doklady – např. doklad o oprávněnosti pobytu na území ČR, – např. úředně ověřenou plnou moc v případě, že zákonného zástupce bude zastupovat jiná osoba z vážných důvodů – např. rozhodnutí soudu o svěření dítěte do péče, atd.

 

 

Bude-li podání učiněno neosobním způsobem (tj. způsobem 1 až 3), je nutné pro ověření údajů zaslat se žádostí také kopii rodného listu dítěte.

 

Do mateřské školy je nutné podat ŽÁDOST o přijetí k předškolnímu vzdělávání.

V případě neúplné žádosti bude zákonný zástupce vyzván k doplnění údajů v termínu stanoveném ředitelem MŠ. Pokud zákonný zástupce neodstraní závady, k jejichž odstranění byl vyzván, bude správní řízení usnesením zastaveno. Je důležité do Žádosti napsat telefonní číslo a e-mailovou adresu.

 

Po 8. 6. 2023 až do ukončení správního řízení nebudou přijímány další žádosti.

 

3. fázeVYHODNOCOVÁNÍ ŽÁDOSTÍ 

V souladu s ustanovením § 36 zákona č. 500/2004 Sb. správní řád mají zákonní zástupci možnost využít procesního práva vyjádřit se k podkladům rozhodnutí možnost využít procesního práva vyjádřit se k podkladům rozhodnutí dne 13. 6. 2023 od 10:00 do 11:00 hodin v budově mateřské školy, kam jste podávali žádost o přijetí – prosím předem zavolejte ředitelce školy tel. 720 041 319 a dohodnete si přesný čas.

Seznam registračních čísel přijatých dětí bude 26. 6. 2023 zveřejněn podle § 183 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb. na webu mateřské školy.

Po tomto termínu ředitel rozhodne o přijetí/nepřijetí Vašeho dítěte do zvolené mateřské školy.

 

Rozhodnutí o nepřijetí bude zasláno na uvedenou adresu v žádosti o přijetí do vlastních rukou zákonného zástupce.

 

Od 9. 6. 2023 můžete být kontaktováni odpovědným pracovníkem mateřské školy na základě údajů uvedených v žádosti: telefonicky, prostřednictvím SMS, e-mailem.

 

Obec je povinna přijmout také děti, které nejpozději k 31. 8. 2023 dovrší věk alespoň 3 let a mají trvalý pobyt v dané obci. Pokud se stane, že bude u zápisu víc dětí, které máme zákonnou povinnost vzít, budeme žádat zřizovatele o výjimku z počtu dětí na třídu do maximálního možného počtu dané KHS a Školským zákonem a jeho vyhláškou v platném znění pozdějších předpisů.

 

Pokud by mělo být Vaše dítě přijato do více mateřských škol, do kterých jste podal žádost o přijetí, dostavte se prosím na vyzvání do mateřské školy, kterou pro předškolní vzdělávání dítěte preferujete. Vezměte s sebou originál potvrzení praktického lékaře pro děti a dorost o povinném očkování, které bude součásti spisu, a vyjádření lékaře o zdravotním stavu, které bude součástí identifikační karty dítěte.

 

Pro další mateřské školy, do kterých by mělo být dítě také přijato, podepište prosím zpětvzetí žádostí, aby bylo vyloučeno duplicitní přijetí a byla uvolněna místa pro další děti v pořadí v blokovaných mateřských školách. Vyjádříte tak solidaritu a pomůžete mateřským školám, aby měly přesné počty dětí, které k nim skutečně k 1. 9. 2022 nastoupí a dáte šanci dalším rodičům na přijetí jejich dítěte.

 

Rozdělení dětí na jednotlivé třídy je pouze v kompetenci ředitelky MŠ a není součástí přijímacího řízení.

 

Dotazy okolo procesu zápisu k předškolnímu vzdělávání ráda a ochotně zodpoví ředitelka MŠ. Mgr. Bc. Irena Kovářová, ředitelka mateřské školy.

 

 

Den otevřených dveří a informativní schůzka

Den otevřených dveří pořádáme osobně 13. 4. 2023 od 13. 00 hod. do 15.30 hod.

ikona souboruDen otevřených dveří - leták.pdf

Online na webu MŠ můžete shlédnout video o MŠ. Dále v dubnu budeme vkládat na web veškeré info o MŠ, soubor fotek atd. Můžete se těšit.

 

Informativní schůzku s rodiči nově přijatých dětí připravujeme vždy v červnu, kdy máte možnost se seznámit s prostředím, zaměstnanci a organizací školy. Uskuteční se 27. 6. 2023 od 15. 30 hod.

 

Výsledky přijímacího řízení 2023 – 2024 ZVLÁŠTNÍ ZÁPIS

Oznámení rozhodnutí o přijetí ke vzdělávání 2023 – 2024 ZVLÁŠTNÍ ZÁPIS.

Rozhodnutí o nepřijetí bude zasláno na uvedenou adresu v žádosti o přijetí do vlastních rukou zákonného zástupce.

Předškolní vzdělávání a povinnosti vyplývající ze školského zákona

Předškolní vzdělávání se organizuje pro děti ve věku od 2 do zpravidla 6 let. Dítě mladší 3 let nemá na přijetí do mateřské školy právní nárok.

Pro děti narozené do 31. 8. 2018 je předškolní vzdělávání povinné (§ 34 odst. 1 školského zákona).

Povinné předškolní vzdělávání se vztahuje na státní občany ČR, kteří pobývají na území České republiky déle než 90 dnů, a na občany jiného členského státu Evropské unie. Dále se povinné předškolní vzdělávání vztahuje na jiné cizince, kteří jsou oprávněni pobývat na území ČR trvale nebo přechodně po dobu delší než 90 dnů, a na účastníky řízení o udělení mezinárodní ochrany.

Povinné předškolní vzdělávání se nevztahuje na děti s hlubokým mentálním postižením.

V případě, že zákonný zástupce nepřihlásí dítě k povinnému předškolnímu vzdělávání podle § 34a odst. 2, dopustí se přestupku, za který může být uložena pokuta až do výše 5 000 Kč.

Jiné způsoby plnění povinností předškolního vzdělávání:

 1. individuální vzdělávání dítěte, které se uskutečňuje bez pravidelné denní docházky dítěte do mateřské školy,

Zákonný zástupce dítěte, které je individuálně vzděláváno, je povinen zajistit účast dítěte u ověření úrovně osvojování dovedností v jednotlivých oblastech, které určuje rámcový vzdělávací program pro předškolní vzdělávání. 

Více informací vám rádi poskytnou přímo ředitelé mateřských škol.

Desatero pro rodiče dětí předškolního věku

Doporučující materiál Desatero pro rodiče dětí předškolního věku  je určen rodičům dětí, kteří se zajímají o vzdělávání svého dítěte a vítají přehled základních dovedností, které má dítě mít před vstupem do základní školy.

PŘÍLOHY: 

Desatero pro rodiče dětí předškolního věku

Doporučující materiál ikona souborudesatero_pro_rodice.pdf  je určen rodičům dětí, kteří se zajímají o vzdělávání svého dítěte a vítají přehled základních dovedností, které má dítě mít před vstupem do základní školy.


Vytvořeno 12.4.2022 13:52:05 | přečteno 685x | pavla.hrusovska