slunce
mrak mrak mrak mrak mrak mrak

Zápis do MŠ

Zápis do Mateřské školy Hodkovice nad Mohelkou, Podlesí č. 560, okres Liberec, příspěvková organizace

Zápis k předškolnímu vzdělávání do MŠ pro školní rok 2021/2022. Zápis do mateřské školy probíhá s podporou zápisového portálu: 

Další informace k zápisu:

Žádost o přijetí včetně příloh

Povinné předškolní vzdělávání

Povinné předškolní vzdělávání ve školním roce 2021/2022 se týká dětí narozených do 31. 8. 2016. Děti, které již docházejí do mateřských škol zapsaných ve školském rejstříku a v této docházce budou ve stejné MŠ pokračovat i po 1. září 2021, absolvovat zápis samozřejmě nemusí.

1. fáze: Vydávání žádostí 29. 4. 2021 – 10. 5. 2021.

Pro zjednodušení administrace zápisu do mateřské školy zřizované městem Hodkovice nad Mohelkou budeme rádi, když využijete jednotný formulář žádosti poskytovaný elektronickým systémem.

Po vygenerování žádosti získáte jedinečný číselný identifikátor, který zajistí anonymitu dítěte (v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů nebudou do systému osobní data ukládána, data může zpracovávat až škola, které předáte písemnou podobu žádosti).

Žádost pro zápis dítěte do mateřské školy je možné získat níže uvedenými způsoby v období vydávání žádostí.

A: Elektronické vydání žádosti

Na internetové adrese: www.elektronickypredzapis.cz

Systém Vás provede vyplněním žádosti, kterou si v závěru vytisknete. Pozor, žádost přímo MŠ Hodkovice nad Mohelkou je v příloze v předzápisu tu si vyplňte, vytiskněte, podepište a doneste s přílohami v dny zápisu do MŠ.

V případě, že nemáte přístup k internetu, můžete o pomoc s administrací žádosti požádat mateřskou školu, kde vám rádi poradíme a pomůžeme.

B: Vyzvednutí v mateřské škole

V mateřské škole Hodkovice nad Mohelkou dne: 4. 5. 2021 a 5. 5. 2021, čas vyzvednutí si dohodne zákonný zástupce s vedením školy telefonicky na tel. 720 041 319 dopředu, aby nedocházelo k vyšší koncentraci a pohybu osob v prostorách školy. Vzhledem k mimořádné situaci prosíme zákonné zástupce, aby dodržovali pokyny stanovené mateřskou školou a vždy si dohodli konkrétní dobu návštěvy. Preferujeme elektronické podání žádosti, osobní vyzvednutí v MŠ je opravdu jen v případě, že jste využili všechny své možnosti.

2. fáze: Sběr vyplněných žádostí (zápis) 11. 5. 2021 až 13. 5. 2021.

Podle § 37 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, je možné žádost o přijetí k předškolnímu vzdělávání doručit následujícími způsoby:
  1. do datové schránky školy (i86krfu),
  2. emailem: mshodkovice@seznam.cz, nejlépe s uznávaným elektronickým podpisem (v případě zaslání prostým emailem s přílohami kontaktuje zákonný zástupce školu a dohodne bezodkladně termín osobního podepsání podávané žádosti o přijetí),
  3. prostřednictvím provozovatele poštovních služeb tj. „klasickou“ poštou (Mateřská škola Hodkovice nad Mohelkou, Podlesí č. 560, 463 42),
  4. do bílé schránky školy (na hlavní budově u ředitelny MŠ, je označena slovem zápis),
  5. osobní podání: prosím, předem zavolejte ředitelce mateřské školy tel. 720 041 319, kdy domluvíme přesné datum a čas podání, aby nedošlo k vyšší koncentraci a pohybu osob v prostorách školy.
Bude-li podání učiněno neosobním způsobem (tj. způsobem 1 až 4), je nutné pro ověření údajů zaslat se žádostí také kopii rodného listu dítěte.

Pokud bude podání učiněno osobním způsobem v místě zápisu, pak je nutné dodržovat pokyny stanovené mateřskou školou a při podání předložit:
  • žádost – podepsanou,
  • originál potvrzení praktického lékaře pro děti a dorost o povinném očkování, netýká se povinného předškolního vzdělávání
  • originál rodný list dítěte,
  • originál občanský průkaz zákonného zástupce.
  • Popř. další doklady – např. doklad o oprávněnosti pobytu na území ČR, – např. úředně ověřenou plnou moc v případě, že zákonného zástupce bude zastupovat jiná osoba z vážných důvodů – např. rozhodnutí soudu o svěření dítěte do péče, atd.
Rozdělení dětí na jednotlivé třídy je pouze v kompetenci ředitelky MŠ a není součástí přijímacího řízení.

Do mateřské školy je nutné podat ŽÁDOST o přijetí k předškolnímu vzdělávání.

V případě neúplné žádosti bude zákonný zástupce vyzván k doplnění údajů v termínu stanoveném ředitelem MŠ. Je důležité do Žádosti napsat telefonní číslo a e-mailovou adresu. Pokud zákonný zástupce neodstraní závady, k jejichž odstranění byl vyzván, bude správní řízení usnesením zastaveno.

Po 13. 5. 2021 až do ukončení správního řízení nebudou přijímány další žádosti.

3. fáze: Vyhodnocování žádostí.

V souladu s ustanovením § 36 zákona č. 500/2004 Sb. správní řád mají zákonní zástupci možnost využít procesního práva vyjádřit se k podkladům rozhodnutí dne 14. 5. 2021 od 8:00 do 10:00 hodin v budově mateřské školy, kam jste podávali žádost o přijetí. Prosím předem zavolejte ředitelce školy tel. 720 041 319 a dohodnete si přesný čas.

Po tomto termínu ředitel rozhodne o přijetí/nepřijetí Vašeho dítěte do zvolené mateřské školy.

Seznam registračních čísel přijatých dětí bude 28. 5. 2021 zveřejněn podle § 183 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb. na webu mateřské školy.

Od 17. 5. 2021 můžete být kontaktováni odpovědným pracovníkem mateřské školy na základě údajů uvedených v žádosti: telefonicky, prostřednictvím SMS, E-mailem.

Rozhodnutí o nepřijetí bude zasláno na uvedenou adresu v žádosti o přijetí do vlastních rukou zákonného zástupce.

Počet volných míst v mateřské škole Hodkovice nad Mohelkou od 1. 9. 2021: 27 míst. Obec je povinna přijmout také děti, které nejpozději k 31. 8. 2021 dovrší věk alespoň 3 let a mají trvalý pobyt v dané obci. Pokud se stane, že bude u zápisu víc, jak 27 dětí, které máme zákonnou povinnost vzít, budeme žádat zřizovatele o výjimku z počtu dětí na třídu do maximálního možného počtu dané KHS A Školským zákonem a jeho vyhláškou v platném znění pozdějších předpisů.

Pokud by mělo být Vaše dítě přijato do více mateřských škol, do kterých jste podal žádost o přijetí, dostavte se prosím na vyzvání do mateřské školy, kterou pro předškolní vzdělávání dítěte preferujete. Vezměte s sebou originál potvrzení praktického lékaře pro děti a dorost o povinném očkování, které bude součásti spisu, a vyjádření lékaře o zdravotním stavu, které bude součástí identifikační karty dítěte.

Pro další mateřské školy, do kterých by mělo být dítě také přijato, podepište prosím zpětvzetí žádostí, aby bylo vyloučeno duplicitní přijetí a byla uvolněna místa pro další děti v pořadí v blokovaných mateřských školách. Vyjádříte tak solidaritu a pomůžete mateřským školám, aby měly přesné počty dětí, které k nim skutečně k 1. 9. 2021 nastoupí a dáte šanci dalším rodičům na přijetí jejich dítěte.

Dotazy okolo procesu zápisu k předškolnímu vzdělávání ráda a ochotně zodpoví ředitelka MŠ. Mgr. Irena Ryplová, ředitelka školy.

Den otevřených dveří a informativní schůzka

Den otevřených dveří z důvodu situace nepořádáme osobně, ale online na webu MŠ. V dubnu budeme vkládat na web veškeré info o MŠ, soubor fotek a video. Můžete se těšit.

Informativní schůzku s rodiči nově přijatých dětí připravujeme vždy v červnu, kdy máte možnost se seznámit s prostředím, zaměstnanci a organizací školy. Termín uveřejníme. Pokud nám to situace s opatřeními Vlády ČR ohledně situace Covid 19 dovolí. Pokud ne, budeme komunikovat telefonicky, e-mailem – sledujte web MŠ.

Výsledky přijímacího řízení 2021-2022

Rozhodnutí o nepřijetí bude zasláno na uvedenou adresu v žádosti o přijetí do vlastních rukou zákonného zástupce.

Informační schůzku rodičů pro nově příchozích děti nepořádáme z důvodu koronavirové situace v Libereckém kraji. 

Koncem června 2021 Vám nabídneme přehled informací o chodu Mateřské školy prostřednictvím webu MŠ a e- mailem. Děkujeme za pochopení.

Schůzka pro nově příchozí dětíikona souboru


Vytvořeno 28.6.2021 14:52:32 | přečteno 224x | myjj