slunce
mrak mrak mrak mrak mrak mrak

Zápis do MŠ


Zápis do MŠ

Zápis do Mateřské školy Hodkovice nad Mohelkou, Podlesí č. 560, okres Liberec, příspěvková organizace

Ředitelka mateřské školy, zřizovaná městem Hodkovice nad Mohelkou vyhlašuje:

Zápis k předškolnímu vzdělávání do MŠ pro školní rok 2022/2023.

Zápis „zvláštní zápis” do mateřské školy pro děti z Ukrajiny, kterým byla v České republice poskytnuta dočasná ochrana v souvislosti s ozbrojeným konfliktem na Ukrajině pro školní rok 2022/2023: čtvrtek 9. června 2022 od 10.00 do 11.30 hod. NEBUDE s pomocí elektronického předzápisu. Žádosti podávejte přímo do MŠ. „zvláštní zápis“. Bližší informace přidáme během dubna. Zákon Lex Ukrajina školství (č. 67/2022 Sb.) ze dne 21. 3. 2022

Зарахування «спеціальний набір» до дитячого садка для дітей з України, яким надано тимчасовий захист у Чехії у зв’язку зі збройним конфліктом в Україні на 2022/2023 навчальний рік: четвер, 9 червня 2022 року з 10:00 до 11 :30 Попередній запис. Звертайтеся безпосередньо в дитячий садок. «Особливий запис». Протягом квітня ми додамо більше інформації. Закон Lex Ukraine Education (номер 67/2022 збірники) від 21 березня 2022 року

 

Zápis k předškolnímu vzdělávání do MŠ pro školní rok 2022/2023.

Tento zápis není pro děti z Ukrajiny, kterým byla v České republice poskytnuta dočasná ochrana v souvislosti s ozbrojeným konfliktem na Ukrajině. Pro ně bude viz výše „zvláštní zápis“.

Ця реєстрація не для дітей з України, яким надано тимчасовий захист у Чехії у зв’язку зі збройним конфліктом в Україні. Для них див. "спеціальний запис" вище.

Vážení rodiče,
pro usnadnění a urychlení zápisu Vašeho dítěte do naší mateřské školy můžete využít Elektronického předzápisu. Na webu: www.elektronickypredzapis.cz stačí vyhledat naši mateřskou školu a předzapsat se do ní.
Dále Vás program navede, jaké další kroky je potřeba podniknout (tisk vyplněné žádosti, návštěva lékaře) a vše potřebné doručit do MŠ stanoveným způsobem v termínu řádného zápisu.

Zápis do mateřské školy probíhá s podporou zápisového portálu: 

https://elektronickypredzapis.cz/

  Další informace k zápisu:

Žádost o přijetí včetně příloh

Povinné předškolní vzdělávání Povinné předškolní vzdělávání ve školním roce 2022/2023 se týká dětí narozených do 31. 8. 2017. Děti, které již docházejí do mateřských škol zapsaných ve školském rejstříku a v této docházce budou ve stejné MŠ pokračovat i po 1. září 2022, absolvovat zápis samozřejmě nemusí.

1. fáze: Vydávání žádostí 19. 4. 2022 – 09. 5. 2022.

Pro zjednodušení administrace zápisu do mateřské školy zřizované městem Hodkovice nad Mohelkou budeme rádi, když využijete jednotný formulář žádosti poskytovaný elektronickým systémem.

Po vygenerování žádosti získáte jedinečný číselný identifikátor, který zajistí anonymitu dítěte (v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů nebudou do systému osobní data ukládána, data může zpracovávat až škola, které předáte písemnou podobu žádosti).

Žádost pro zápis dítěte do mateřské školy je možné získat níže uvedenými způsoby v období vydávání žádostí.

A: Elektronické vydání žádosti

Na internetové adrese: www.elektronickypredzapis.cz

Systém Vás provede vyplněním žádosti, kterou si v závěru vytisknete. Pozor, žádost přímo MŠ Hodkovice nad Mohelkou je v příloze v předzápisu, tu si vyplňte, vytiskněte, podepište a doneste s přílohami v dny zápisu do MŠ.

V případě, že nemáte přístup k internetu, můžete o pomoc s administrací žádosti požádat mateřskou školu, kde vám rádi poradíme a pomůžeme.

B: Vyzvednutí v mateřské škole

V případě, že nemáte přístup k internetu, můžete o pomoc s administrací žádosti. V mateřské škole Hodkovice nad Mohelkou dne: 28. 4. 2022 od 9.00 do 12.00 hod. přesný čas vyzvednutí si dohodne zákonný zástupce s vedením školy telefonicky na tel. 720 041 319 dopředu.

2. fáze: Sběr vyplněných žádostí (zápis) 11. 5. 2022 09:30 - 15:30 hod. (pauza 11:30 - 12:00)

Podle § 37 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, je možné žádost o přijetí k předškolnímu vzdělávání doručit následujícími způsoby:

 • do datové schránky školy (i86krfu),

 • emailem: mshodkovice@seznam.cz, nejlépe s uznávaným elektronickým podpisem (v případě zaslání prostým emailem s přílohami kontaktuje zákonný zástupce školu a dohodne bezodkladně termín osobního podepsání podávané žádosti o přijetí),

 • prostřednictvím provozovatele poštovních služeb tj. „klasickou“ poštou (Mateřská škola Hodkovice nad Mohelkou, Podlesí č. 560, 463 42),

 • osobní podání v MŠ 11. 5. 2022 09:30 - 15:30 hod. (pauza 11:30 - 12:00): prosíme, dodržujte předem stanovený čas, který si vyberete v předzápise.

Pokud bude podání učiněno osobním způsobem v místě zápisu, pak je nutné dodržovat pokyny stanovené mateřskou školou a při podání předložit:

 • žádost MŠ Hodkovice nad Mohelkou – podepsanou,

 • originál potvrzení praktického lékaře pro děti a dorost o povinném očkování, netýká se povinného předškolního vzdělávání,

 • originál rodný list dítěte,

 • občanský průkaz zákonného zástupce.

 • Popř. další doklady – např. doklad o oprávněnosti pobytu na území ČR, – např. úředně ověřenou plnou moc v případě, že zákonného zástupce bude zastupovat jiná osoba z vážných důvodů – např. rozhodnutí soudu o svěření dítěte do péče, atd.

Bude-li podání učiněno neosobním způsobem (tj. způsobem 1 až 3), je nutné pro ověření údajů zaslat se žádostí také kopii rodného listu dítěte.

Do mateřské školy je nutné podat ŽÁDOST o přijetí k předškolnímu vzdělávání.

V případě neúplné žádosti bude zákonný zástupce vyzván k doplnění údajů v termínu stanoveném ředitelem MŠ. Pokud zákonný zástupce neodstraní závady, k jejichž odstranění byl vyzván, bude správní řízení usnesením zastaveno. Je důležité do Žádosti napsat telefonní číslo a e-mailovou adresu.

Po 11. 5. 2022 až do ukončení správního řízení nebudou přijímány další žádosti.

3. fáze: Vyhodnocování žádostí.

V souladu s ustanovením § 36 zákona č. 500/2004 Sb. správní řád mají zákonní zástupci možnost využít procesního práva vyjádřit se k podkladům rozhodnutí dne 13. 5. 2022 od 8:00 do 10:00 hodin v budově mateřské školy, kam jste podávali žádost o přijetí. Prosím předem zavolejte ředitelce školy tel. 720 041 319 a dohodnete si přesný čas.

Po tomto termínu ředitel rozhodne o přijetí/nepřijetí Vašeho dítěte do zvolené mateřské školy.

Seznam registračních čísel přijatých dětí bude 27. 5. 2022 zveřejněn podle § 183 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb. na webu mateřské školy.

Rozhodnutí o nepřijetí bude zasláno na uvedenou adresu v žádosti o přijetí do vlastních rukou zákonného zástupce.

Od 16. 5. 2022 můžete být kontaktováni odpovědným pracovníkem mateřské školy na základě údajů uvedených v žádosti: telefonicky, prostřednictvím SMS, e-mailem.

Obec je povinna přijmout také děti, které nejpozději k 31. 8. 2022 dovrší věk alespoň 3 let a mají trvalý pobyt v dané obci. Pokud se stane, že bude u zápisu víc dětí, které máme zákonnou povinnost vzít, budeme žádat zřizovatele o výjimku z počtu dětí na třídu do maximálního možného počtu dané KHS a Školským zákonem a jeho vyhláškou v platném znění pozdějších předpisů.

Pokud by mělo být Vaše dítě přijato do více mateřských škol, do kterých jste podal žádost o přijetí, dostavte se prosím na vyzvání do mateřské školy, kterou pro předškolní vzdělávání dítěte preferujete. Vezměte s sebou originál potvrzení praktického lékaře pro děti a dorost o povinném očkování, které bude součásti spisu, a vyjádření lékaře o zdravotním stavu, které bude součástí identifikační karty dítěte.

Pro další mateřské školy, do kterých by mělo být dítě také přijato, podepište prosím zpětvzetí žádostí, aby bylo vyloučeno duplicitní přijetí a byla uvolněna místa pro další děti v pořadí v blokovaných mateřských školách. Vyjádříte tak solidaritu a pomůžete mateřským školám, aby měly přesné počty dětí, které k nim skutečně k 1. 9. 2022 nastoupí a dáte šanci dalším rodičům na přijetí jejich dítěte.

Rozdělení dětí na jednotlivé třídy je pouze v kompetenci ředitelky MŠ a není součástí přijímacího řízení.

Zápis do mateřské školy pro děti z Ukrajiny, kterým byla v České republice poskytnuta dočasná ochrana v souvislosti s ozbrojeným konfliktem na Ukrajině, bude probíhat 9. července 2022.

Zákon Lex Ukrajina školství (č. 67/2022 Sb.) ze dne 21. 3. 2022

Зарахування до дитячого садка для дітей з України, яким надано тимчасовий захист у Чехії у зв’язку із збройним конфліктом в Україні, відбудеться 9. липні 2022 року.

Закон Lex Ukraine Education (номер 67/2022 збірники) від 21 березня 2022 року

Aktuálně: Zákon č. 67/ 2022 Sb., ze dne 17. března 2022 o opatřeních v oblasti školství v souvislosti s ozbrojeným konfliktem na území Ukrajiny vyvolaným invazí vojsk Ruské federace

 • upravuje opatření v oblasti školství, která se vztahují na cizince, kterému byla v České republice poskytnuta dočasná ochrana podle zákona o některých opatřeních v souvislosti s ozbrojeným konfliktem na území Ukrajiny vyvolaným invazí vojsk Ruské federace v návaznosti na prováděcí rozhodnutí Rady (EU) 2022/382 ze dne 4. března 2022, kterým se stanoví, že nastal případ hromadného přílivu vysídlených osob z Ukrajiny ve smyslu článku 5 směrnice 2001/55/ES, a kterým se zavádí jejich dočasná ochrana, (dále jen „cizinec“)
 • ředitel mateřské nebo základní školy, která má stanoven spádový obvod podle § 178 odst. 2 nebo § 179 odst. 3 školského zákona, stanoví místo a dobu dalšího zápisu k předškolnímu nebo k základnímu vzdělávání od školního roku 2022/2023, a to v době od 1. června 2022 do 15. července 2022
 • k tomuto zápisu může podat přihlášku jen cizinec. Cizinec nemůže podat přihlášku k zápisu konanému v termínu podle § 34 odst. 2, nebo § 36 odst. 4 školského zákona.

Termín dalšího zápisu k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2022/2023:                         čtvrtek 9. června 2022. 

Dotazy okolo procesu zápisu k předškolnímu vzdělávání ráda a ochotně zodpoví ředitelka MŠ. Mgr. Irena Ryplová, ředitelka mateřské školy.

Den otevřených dveří a informativní schůzka

Den otevřených dveří pořádáme osobně 12. 4. 2022 od 13. 00 hod. do 15.30 hod.

den otevřených dveří.pdf

Online na webu MŠ můžete shlédnout video o MŠ. Dále v dubnu budeme vkládat na web veškeré info o MŠ, soubor fotek atd. Můžete se těšit.

Informativní schůzku s rodiči nově přijatých dětí připravujeme vždy v červnu, kdy máte možnost se seznámit s prostředím, zaměstnanci a organizací školy. Termín uveřejníme. Pokud nám to situace s opatřeními Vlády ČR ohledně situace Covid 19 dovolí. Pokud ne, budeme komunikovat telefonicky, e-mailem – sledujte web MŠ.

Koncem června 2022 Vám nabídneme přehled informací o chodu Mateřské školy prostřednictvím webu MŠ a e- mailem. Děkujeme za pochopení.

Výsledky přijímacího řízení 2022 - 2023

Oznámení rozhodnutí o přijetí ke vzdělávání 2022-2023.

ikona souboruSeznam přijatých dětí od 1. 9. 2022.pdf

Rozhodnutí o nepřijetí bude zasláno na uvedenou adresu v žádosti o přijetí do vlastních rukou zákonného zástupce.

Předškolní vzdělávání a povinnosti vyplývající ze školského zákona

Předškolní vzdělávání se organizuje pro děti ve věku od 2 do zpravidla 6 let. Dítě mladší 3 let nemá na přijetí do mateřské školy právní nárok.

Pro děti narozené do 31. 8. 2017 je předškolní vzdělávání povinné (§ 34 odst. 1 školského zákona).

Povinné předškolní vzdělávání se vztahuje na státní občany ČR, kteří pobývají na území České republiky déle než 90 dnů, a na občany jiného členského státu Evropské unie. Dále se povinné předškolní vzdělávání vztahuje na jiné cizince, kteří jsou oprávněni pobývat na území ČR trvale nebo přechodně po dobu delší než 90 dnů, a na účastníky řízení o udělení mezinárodní ochrany.

Povinné předškolní vzdělávání se nevztahuje na děti s hlubokým mentálním postižením.

V případě, že zákonný zástupce nepřihlásí dítě k povinnému předškolnímu vzdělávání podle § 34a odst. 2, dopustí se přestupku, za který může být uložena pokuta až do výše 5 000 Kč.

Jiné způsoby plnění povinností předškolního vzdělávání:

 1. individuální vzdělávání dítěte, které se uskutečňuje bez pravidelné denní docházky dítěte do mateřské školy,
 2. vzdělávání v přípravné třídě základní školy (ZŠ Kaplického) a ve třídě přípravného stupně základní školy speciální (ZŠ Orlí),
 3. vzdělávání v zahraniční škole na území České republiky, ve které ministerstvo povolilo plnění povinné školní docházky.

Zákonný zástupce dítěte, které bude plnit povinnost předškolního vzdělávání 1. nebo 3. způsobem, je povinen oznámit tuto skutečnost řediteli vybrané spádové mateřské školy. Oznámení je povinen učinit v den sběru přihlášek, popřípadě nejpozději do konce měsíce května 2022.

Zákonný zástupce dítěte, které je individuálně vzděláváno, je povinen zajistit účast dítěte u ověření úrovně osvojování dovedností v jednotlivých oblastech, které určuje rámcový vzdělávací program pro předškolní vzdělávání. 

Více informací vám rádi poskytnou přímo ředitelé mateřských škol.

Zápis do speciálních tříd

Vedle zápisu do běžných tříd je organizován i zápis do tříd speciálních, které poskytují vzdělávání a péči dětem se smyslovým, tělesným, rozumovým, závažným logopedickým, kombinovaným postižením či autismem.  Do speciálních tříd mohou být děti zapsány dle § 16 odst. 9 školského zákona výhradně na doporučení školských poradenských zařízení, které vychází z doporučení pediatrů nebo odborných lékařů. 

Máte-li ve své péči dítě s postižením, které dle vašeho názoru vyžaduje malý kolektiv (obvykle 10 až 14 dětí ve třídě), pravidelná cvičení vedoucí k odstranění vady nebo její kompenzaci a každodenní péči speciálních pedagogů, nechte zaznamenat tuto skutečnost do zprávy o celkovém zdravotním stavu dítěte nebo do zvláštního doporučení, které vám vydá školské poradenské zařízení (Pedagogicko-psychologická poradna, Speciálně pedagogické centrum).

Více informací poskytnou ředitelé mateřských škol, ve kterých jsou umístěny speciální třídy.

Mateřské školy se speciálními třídami jsou rozmístěny po celém Liberci. Obvykle se specializují na konkrétní postižení a jsou pro speciálně pedagogickou péči vybaveny i přístrojově. Abychom vám usnadnili práci, připojujeme seznam mateřských škol zřizovaných statutárním městem Liberec, ve kterých jsou speciální třídy. Kontakty a specializace těchto tříd naleznete v záložce SEZNAM ŠKOL v informacích o mateřské škole:

 • Mateřská škola "Korálek", Liberec, Aloisina výšina 645/55, příspěvková organizace 
 • Mateřská škola "Motýlek", Liberec, Broumovská 840/7, příspěvková organizace 
 • Mateřská škola "Klubíčko", Liberec, Jugoslávská 128/1, příspěvková organizace 
 • Mateřská škola, Liberec, Klášterní 466/4, příspěvková organizace 
 • Mateřská škola, Liberec, Matoušova 468/12, příspěvková organizace 
 • Mateřská škola "Klíček", Liberec, Žitná 832/19, příspěvková organizace

Desatero pro rodiče dětí předškolního věku

Doporučující materiál ikona souborudesatero_pro_rodice.pdf  je určen rodičům dětí, kteří se zajímají o vzdělávání svého dítěte a vítají přehled základních dovedností, které má dítě mít před vstupem do základní školy.

Schůzka pro nově příchozí dětí

Schůzka rodičů nově příchozích dětí pro školní rok 2022 - 2023
- uskuteční se 28. 6. 2022 od 15. 30 hod.
- s sebou doklady, co byly zaslány poštou (nezapomenout lékařské potrvrzení, že dítě smí do kolektivu - i děti, které mají povinné předškolní vzdělávání)
- rodiče, kteří se nedostaví na schůzky prosíme, aby do 30. 6. 2022 donesli veškeré podklady do bílé schránky s nápisem ZÁPISVytvořeno 28.6.2021 14:52:32 | přečteno 3257x | myjj