slunce
mrak mrak mrak mrak mrak mrak

Organizace a provoz MŠ

Organizace

Provoz mateřské školy je, vzhledem k potřebám a požadavkům rodičů, po dohodě se zřizovatelem stanoven od 6,30 do 16,30 hodin. Organizace služeb jednotlivých učitelů je organizována tak, aby se podle možnosti co nejvíce překrývaly.

Děti mohou do MŠ přicházet do 8,00 hodin. Po předchozí dohodě s učitelkou je možno příchod do MŠ upravit. Děti mají po příchodu do mateřské školy možnost individuálně se zapojovat do dění ve třídě dle svých potřeb a možností. Dětem je poskytován čas pro spontánní hru, aby ji mohly dokončit nebo v ní i později pokračovat. V každé třídě je určené místo na výstavu svých výtvorů, např. stavebnic, apod. – výstavka.

Snažíme se, aby spontánní a řízené aktivity byly během dne vyvážené. V MŠ jsou čtyři třídy, tři heterogenní pro děti zpravidla od 3 do 6 -ti let a jedna homogenní třída určena pro nejstarší děti, které se chystají do školy – zpravidla pro děti od 5 do 7 let věku. Starší děti mají povinnou předškolní docházku v podobě 4 hod. v dopoledním programu – a to od 8.00 h do 12.00 hod. Protože se děti s povinnou předškolní docházkou objevují ve všech třídách, učitelky volí v tomto čase aktivity s ohledem na děti s povinnou předškolní docházkou. Tyto aktivity mohou být skupinové či individuální dle možností a schopností dětí ve třídě.

Děti, co mají povinné předškolní vzdělávání povinné v případě potřeby (dle nařízení hygieny, MŠMT…), mají distanční vzdělávání.

Denní řád je dostatečně pružný, reaguje na individuální možnosti dětí.

Organizace vzdělávání

Co děláme celý den, co mohou zažít.

Každá třída má svůj uzpůsobený režim dne. Každý rok se upravuje podle nově příchozích dětí a jejich individualit. Vždy režim dne a organizaci vzdělávání zohledňují při tvorbě týdenních vzdělávacích programech a plánech. Režim dne je v každé třídě nastaven tak, aby bylo možné reagovat na aktuální potřeby dětí s ohledem na jejich možnosti.

Učitelé se po celý den plně věnují dětem jak v oblasti vzdělávání, tak v oblasti podpory pocitu bezpečí, klidu a soukromí. Snaží se o vyvážený poměr spontánních a řízených činností. Umožňují dětem mít dostatek času i prostoru pro spontánní hru, aby ji mohly dokončit, nebo v ní později pokračovat. Děti nejsou během dne přetěžovány, učitel vždy reaguje podle individuálních dispozic dítěte a podle zásady od nejjednoduššího ke složitějšímu.

Při činnostech jsou děti podněcovány k vlastní aktivitě a experimentování, jsou vhodně motivovány k účasti na organizaci činností a možnosti pracovat pro ně přiměřeným tempem. Děti jsou vedené k dokončení hry nebo činnosti podle vlastního tempa, popřípadě k dokončení později.

Do nabízených aktivit děti nenutíme. Vždy připravujeme takové aktivity, aby se děti samy aktivně zapojovaly. Respektujeme, pokud se dítě rozhodne neúčastnit se aktivit, není do nich nuceno.

Učitelé pracují s dětmi individuálně nebo v různě velkých skupinách. Plánování jednotlivých činností vychází z potřeb a zájmu dětí. Učitelé volí vždy promyšleně pro danou činnost vhodné pomůcky a prostor. Během dne jsou zařazovány zdravotně preventivní pohybové aktivity (samostatně organizované, či zapojené do řízených činností).

Od příchodu dětí do MŠ probíhají individuální a skupinové činnosti dětí, podle zájmu. Při tom je dbáno na soukromí dětí, pokud projeví potřebu samostatné práce, nebo pobytu v klidovém prostředí mimo společné akce, je jim to umožněno. Dětem v období adaptace je umožněn individuální režim.

Didakticky cílené individuální, spontánní a řízené činnosti vedené učitelkou probíhají v průběhu celého dne, vycházejí ze zájmu a potřeb dětí. Pobyt venku je přizpůsoben podle počasí přibližně 2 hodiny. V letních měsících se aktivity přesouvají ven s využitím zahrady a vycházek v přírodě. Za příznivého počasí tráví děti venku denně zpravidla dvě hodiny. Důvodem vynechání pobytu venku jsou silný vítr, silný vítr v kombinaci se silným deštěm, vyhlášení inverze se znečištěným ovzduším. Využíváme zahrad MŠ, procházek do přírody, do lesa, na přírodní stezky a podobně.

Po obědě je vymezena doba na odpočinek (spánek). Děti nejsou do spánku nuceny, jsou respektovány jejich biologické potřeby. Dítě půl hodiny odpočívá – klidový režim. Mohou jen odpočívat. Odpočinek je součástí režimu dne. Učitelka  respektuje individuální potřeby dětí a po půl hodině, může vstát. Viz. ŠVP PV.

Stanovený základní režim může být upraven v případě, že to vyplývá ze školního vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání, pořádání výletů, exkurzí, návštěv kulturních zařízení, besídek, dětských dnů a podobných akcí.

Do denního režimu jsou pravidelně zařazovány řízené zdravotně preventivní pohybové aktivity. Chodíme cvičit do městské haly, cvičíme i např. venku. 


Snažíme se během celého dne, aby byl vyvážen poměr spontánních a řízených činností. Děti mají možnost dokončit např. stavby, výkresy apod. při spontánní hře a dát si je na výstavku ve třídách, nebo popř. ponechat do dalších dní. Rodiče se mohou přijít podívat.

Aktivity jsou organizovány tak, aby děti experimentovaly a aktivně se zapojovaly do organizace činností a je respektováno individuální tempo dětí.

Utváříme podmínky pro individuální, skupinové, frontální činnosti. Děti se účastní společenských činností v různých skupinách od malých po velké.

Děti mají možnost uchýlit se do klidových koutků. Mají soukromí při osobní hygieně.

Režim dne v MŠ: obvyklý den v MŠ – Orientační časy:

6,30 – 8,00 Příchod dětí do MŠ, předávání dětí učitelce. Volné hry a spontánní aktivity v režimu inkluzivního vzdělávání– Pracovní či výtvarné činnosti, práce u stolečků pro rozvoj grafomotoriky, pracovní listy, individuální péče. 8. 00 Nejzazší příchod dětí s povinným předškolním vzděláváním do školy.

8,00 – 8,30 Řízené a volné aktivity. Ranní kruh (motivace, jazyková chvilka, hudební chvilka, básně, kognitivní činnosti atp.), pohybové aktivity (ranní cvičení, psychomotorické hry). Výchovně-vzdělávací činnosti směřující k plnění cílů integrovaných bloků dle ŠVP PV v režimu inkluzivního vzdělávání.

8,30 – 9,00 Příprava na svačinu, hygiena, svačina se spoluúčastí dětí při přípravě a volbě množství jídla, sami si berou svačinu a nalévají pití.

9,00 – 10,00 Řízené činnosti zaměřené na kognitivní, senzomotorický a psychomotorický rozvoj, preventivní logopedická cvičení dětí podle ŠVP PV. Výchovně-vzdělávací činnosti směřující k plnění cílů integrovaných bloků dle ŠVP PV.

10,00 – 12,00 Hygiena, příprava na pobyt venku, pobyt venku (délka je upravena podle počasí), volné či řízené aktivity dle TVP PV a ŠVP PV.

12,00 – 12,30 Hygiena, oběd se spoluúčastí dětí při určování množství jídla (děti si samy připravují prostírku, talíř na polévku a příbor, samostatně uklízí vše po stolování, jdou si pro oběd a určí si množství jídla, nalijí si pití), osobní hygiena.

12,30 – 14,15 Příprava na odpočinek, odpočinek, klidové aktivity, individuální činnosti s dětmi. Relaxace s četbou či vyprávěním pohádky.

14,15 – 14,50 Hygiena. Příprava na svačinu, svačina se spoluúčastí dětí při přípravě a volbě množství jídla, sami si berou svačinu a nalévají pití.

14,15 – 16,30 Volné činnosti dětí a hry řízené učitelem, popřípadě aktivity na školní zahradě mateřské školy v režimu inkluzivního vzdělávání, individuální práce s dítětem.

V případě doporučení COVID 19 apod. se může měnit např. stolování – prostírka, mazání pomazánek apod. 

Časové údaje jsou orientační, v průběhu dne je možno přizpůsobit organizaci činností dětí jejich potřebám  a aktuální situaci a potřebě rodičů. Zachovány zůstávají vždy přiměřené intervaly mezi jídly, dostatečný pobyt venku.

Režim dne může být upraven pro každou třídu dětí zvlášť, podle programu a aktuálních potřeb dětí. Denní řád je dostatečně pružný, reaguje na individuální možnosti dětí.

Vytvořeno 28.6.2021 14:13:22 | přečteno 1475x | myjj